Informacje

 

Zarządzenie Nr 17 /2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18

z dnia  3 października 2017r.

w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych

oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych  w roku szkolnym 2017 /2018.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z  § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 ,  z 2009 r. Nr 126,poz. 1041 , 2014R.poz..1290 oraz z 2017R. poz..1580)  oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2017 r. NR 335/2017  w sprawie  organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2017/2018 zarządza się, co następuje:

§1 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Polskiego w składzie:

 

 Beata Szymerowska-przewodniczący

 Beata Legieta- sekretarz

Justyna Zidek- członek

Magdalena Cieślak-Jerszyńska- członek

Katarzyna Skibińska-członek

Agnieszka Opala-członek

Beata Słabowska-Delong-członek

Magdalena Wojtyła-członek

 

§2 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Matematyki  w składzie:

 

Jarosław Stankiewicz- przewodniczący

Dorota Gołąb- sekretarz

Anna Żurek- członek

Alina Smerda- członek

Anna Nowak- członek

Małgorzata Runiec – członek

Kamila Szrajber- członek

Jakub Jaskuła- członek

 

§3

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Angielskiego w składzie:

 

Magdalena Rudnicka- przewodniczący

Katarzyna Stachowska- sekretarz

                                                                                  Dominik Karczmar – członek                                                                               

Danuta Dąbek  -członek

Kalina Wanat-członek

 

§4

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Niemieckiego w składzie:

 

Lidia Holli-Jakuszak- przewodniczący

Elwira Miczyńska – sekretarz

Katarzyna Wojciszewska- członek

 

§5

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

 

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego    –  31 I 2018r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego           – 30 I 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego       – 1 II 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                     – 2 II 2018 r – godz. 8.00

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.